Het Leids Kerkblad zoekt nieuwe redactieleden

Het Leids Kerkblad is het contactorgaan van de Protestantse gemeente te Leiden (PgL). Het blad verschijnt acht maal per jaar en wordt verspreid onder de leden van de PgL. De redactie bestaat uit vrijwilligers.

Dit najaar en volgend voorjaar zullen enkele redactieleden – na jarenlange trouwe dienst – afscheid nemen. Daarom is de redactie op zoek naar nieuwe collega’s die willen helpen om ook in de toekomst een informatief en kwalitatief goed kerkblad te laten verschijnen.

We zoeken

Een redactiesecretaris

bereidt de redactievergaderingen voor en notuleert deze;

benadert beoogde auteurs van inhoudelijke artikelen;

stelt per nummer de ‘werkbriefjes’ (overzicht van te plaatsen artikelen) op;

herinnert de contactpersonen van de wijken aan de deadline voor het komende nummer;

stelt – in samenspraak met de scriba van de Algemene Kerkenraad – het verschijningsrooster op;

controleert regelmatig de mailbox van de redactie op binnengekomen berichten;

deze taak vraagt ongeveer 8-10 uur per nummer.

Een eindredacteur

verzamelt en print op de avond van de deadline alle binnengekomen kopij;

downloadt de ontvangen illustraties en controleert deze op bruikbaarheid;

onderhoudt het contact met de groep correctrices;

onderhoudt het contact met de dtp-er die de opmaak van het blad verzorgt;

verzorgt/coördineert het digitale correctiewerk;

woont de redactievergaderingen bij;

de werkzaamheden vinden vooral plaats in en direct na het weekend van de deadline;

deze taak vraagt ongeveer 20-25 uur per nummer;

algemene redactieleden

denken mee over de inhoud van het kerkblad;

verzorgen interviews en/of schrijven artikelen;

wonen de redactievergaderingen bij;

aantal uren = afhankelijk van de ‘taak’

Heb je belangstelling voor één van deze functies, meld je dan op het mailadres van de redactie: info@leidskerkblad.nl

Een reactie op “Het Leids Kerkblad zoekt nieuwe redactieleden

  1. Pingback: World Market Link

Reacties zijn gesloten.