Vijf wijkgemeenten PgL lid Groene Kerkenactie

Onder auspiciën van Kerk in Actie en Tear heeft de PKN in 2011 een Platform GroeneKerkenactie in het leven geroepen. Die actie omvat zes thema’s: schepping en natuur, beleid en aanpak, geld, geloof en inspiratie, bewust inkopen doen en energie en klimaat. De website www.groenekerken.nl meldt: ‘Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste’. Op deze website is veel meer informatie te vinden, waaronder een startpakket voor wie wil aanhaken bij dit initiatief. Inmiddels hebben 100 kerken in Nederland zich aangesloten bij dit platform. Het gaat om geloofsgemeenschappen van uiteenlopende aard: Rooms-katholiek, Protestantse gemeente, Hervormd, Gereformeerde gemeente, Gereformeerd Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerd, Doopsgezind, Remonstrants, Evangelisch, Evangelisch-Luthers, Pinkstergemeente. Ook enkele moskeeën hebben zich gemeld. Het Platform komt jaarlijks bijeen op de Groenekerkendag.

Leiden telt vijf geloofsgemeenschappen die meedoen en dat aantal is uniek in ons land. De deelnemers zijn: Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk (De Regenboog), Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding (Vredeskerk), Hervormde Marewijkgemeente (Marekerk), Leidse Binnenstadsgemeente (Hooglandse Kerk), en de Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest (Antoniuskerk).

De PgL heeft een werkgroep ‘Investeren om te besparen’ geïnstalleerd. De werkgroep is eind 2015 gestart met zijn werkzaamheden en het resultaat daarvan is uitvoerig beschreven in het rapport Investeren om te besparen. Bewust groen met minder poen. Kort gezegd gaat het om het bedenken van manieren om zuinig en duurzaam om te gaan met energie in de betrokken kerkgebouwen, waarbij bewustwording van en informatie voor de gemeenteleden van groot belang is. De ambitie is te komen tot een besparing op energie van 30% en de werkgroep (waarin twee energiedeskundigen zitting hebben) heeft daartoe verscheidene contacten gelegd. Er zijn gesprekken gevoerd met acht kerkgenootschappen buiten Leiden die deelnemen aan het Platform Groene Kerken. Op lokaal niveau wordt samenwerking gezocht met EnergiekLeiden, een stichting om verduurzaming van de energiebehoefte en energiebesparing te stimuleren in onze regio, met de Gemeente Leiden in het kader van de Duurzaamheidsagenda en met Erfgoed Leiden vanwege zijn kennis en ervaring.

Op 7 oktober is in de Tuinzaal van de Hooglandse kerk feestelijk gevierd dat de vijf betrokken Leidse kerkgebouwen zich nu ook mogen tooien met het Groenekerkenbordje. De bijeenkomst werd geopend door Foort van Oosten, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de PgL. Hij schetste grootse vergezichten: een windturbine op de Hooglandse Kerk, zonnepanelen op de Marekerk, in de Vredeskerk een warmtepomp, De Regenboog aangesloten op de stadsverwarming. Vervolgens wees Simon van Wijlen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, erop dat duurzaamheid verder gaat dan alleen energiebesparing: het gaat in bredere zin om verantwoordelijkheid jegens de schepping, sociale rechtvaardigheid – zeker in Leiden als stad van de vrijheid – en vergroening van de eigen gemeenschap. Werkgroepvoorzitter Cent van Vliet zette uiteen wat de uitgangspunten van het project zijn: het vermijden van de energievraag, dus verwarming en licht uit als die niet nodig zijn, efficiënter energieverbruik en als je energie verbruikt: doe het groen of wek die zelf op.

Namens de PKN voerde scriba ds. René de Reuver het woord. Hij wist fijntjes te wijzen op het feit dat protestanten al eeuwenlang de kunst verstaan om de dominee en de koopman te combineren en stelde vast dat met dit project bezuinigen tot iets moois kan leiden. Verder bracht hij in herinnering dat Calvijn er al in een Bijbelcommentaar op Genesis 2 op wees, dat Adam van God de Hof kreeg toevertrouwd om er vruchtbaar en matig gebruik van te maken.

Wethouder duurzaamheid Paul Dirkse meldde dat de gemeente Leiden serieus werk wil maken van dit thema, met aandachtspunten als: hoe kunnen we anderhalf procent per jaar op energie besparen, hoe kunnen we 30% minder CO2 uitstoten in 2030, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven. Tot slot wees een vertegenwoordiger van EnergiekLeiden op het belang van draagvlak onder burgers en ondernemers voor dergelijke projecten, waarbij hij ook de praktische suggestie deed dat ook groene daken (met bv. mos erop) energiebesparend werken.