Algemene Kerkenraad

De Protestantse Kerk in Nederland kent voor de goede orde in de kerk en kerkelijke gemeenten een reeks van regelingen en voorschriften. Eén van die voorschriften luidt, dat een grotere kerkelijke gemeente met wijkgemeenten en wijkkerkenraden ook een Algemene Kerkenraad (AK) moet hebben.

De Protestantse Gemeente te Leiden (PGL) kent zes wijkgemeenten. Daarnaast zijn de Leidse Studenten Ekklesia (LSE) en de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten (VVP) als bijzondere gemeenten verbonden met de PGL. De Evangelisch Lutherse Gemeente Leiden is geheel zelfstandig, maar behoort wel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Volgens het eerder genoemde voorschrift heeft de PGL dus ook een Algemene Kerkenraad.

In haar besluitvorming dient de AK het belang van de plaatselijke gemeente als geheel. De leden van de AK handelen dan ook zonder last of ruggespraak van de instantie, die hen afvaardigt.

Taken van de Algemene Kerkenraad

De belangrijkste taken van de AK zijn:

Overleg met de wijkkerkenraden over de taak van en samenwerking tussen de delen in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk, dat de raad is toevertrouwt.

Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de PGL in haar geheel om – waar dat nodig is – recht te doen aan de verscheidenheid binnen de gemeente.

Besluitvorming ten aanzien van vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Bewaking van de rechtspositie van predikanten en andere gesalarieerde kerkelijke werkers en medewerkers.

Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Leden van de AK zijn gemiddeld ongeveer vier jaar lid van de raad. Daarnaast functioneren zij als ambtsdrager in een wijkkerkenraad. In sommige gevallen zijn zij  ook lid van het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen, of de classicale vergadering. Dit betekent een opeenstapeling van functies, die veel vraagt van de inzet van betrokkenen.

De Algemene Kerkenraad van de PGL telt 19 gewone leden en één gastlid.

In de ‘Plaatselijke regeling’ (het huishoudelijk reglement van de PGL) is een schema opgenomen, waaruit de wijkkerkenraden kunnen aflezen welk ‘soort’ ambtsdragers zij voor een bepaalde periode moeten afvaardigen. Daarbij is er voor gezorgd, dat er in afwisseling sprake is van een zo evenredig mogelijke afspiegeling van de wijken wat betreft  predikanten, ouderlingen, ouderlingen -kerkrentmeesters en diakenen. Hiermee kan voorkomen worden, dat iemand te langdurig afgevaardigde is. Tevens wordt verhinderd dat wijken  over- dan wel ondervertegenwoordigd zijn.

De zes wijkgemeenten vaardigen uit de wijkkerkenraden in totaal 13 leden af.

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen vaardigen elk één lid af.

De LSE en de VVP – beiden verbonden met de PGL, maar wel zelfstandig – vaardigen ook elk één lid af.

De Evangelisch Lutherse Gemeente Leiden – niet verbonden met de PGL- vaardigt één gastlid af.

Tenslotte is er een voorzitter (praeses) en een secretaris (scriba). Beiden zijn niet direct verbonden aan een wijkgemeente.

Het moderamen

Uit het midden van de AK wordt jaarlijks een moderamen van vier leden gekozen – een predikant, een ouderling, een ouderling kerkrentmeester en een diaken. De voorzitter en de secretaris van de AK vervullen in het moderamen dezelfde functie. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de AK voor en is verantwoordelijk voor uitvoering van de in de raad genomen besluiten.

Vergaderingen

Het moderamen van de AK vergadert maandelijks. De AK zelf komt in elk geval acht maal per jaar bijeen. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Soms  kan echter afgesproken worden (een deel van) de vergadering besloten te laten zijn. Dit gebeurt met name wanneer de bespreking personen betreft.

Contact

Vragen en opmerkingen met betrekking tot de Algemene Kerkenraad kunnen gericht worden aan:
ds. T. Jacobs, voorzitter
G. Colenbrander, scriba

postadres: Kerkelijk Bureau van de PGL, Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden,

tel.: 071 5764145.
e-mail: om een e-mail te sturen aan de Algemene Kerken-raad kunt u gebruik maken van het formulier achter de knop Contact in de bovenbalk van deze website.