Algemene Kerkenraad

De Protestantse Kerk in Nederland kent voor de goede orde in de kerk een aantal  regelingen en voorschriften (Kerkorde). Eén van die voorschriften luidt dat een grotere kerkelijke gemeente met verschillende wijken een Algemene Kerkenraad (AK) moet hebben.

De Protestantse Gemeente te Leiden (PgL) kent vijf geloofsgemeenschappen (voorheen: wijken). Daarnaast is er contact met de Leidse Studenten Ekklesia (LSE), het Leidse studentenpastoraat en het Bijzonder Kerkenwerk Leiden. Volgens het eerder genoemde voorschrift heeft de PgL dus ook een Algemene Kerkenraad.

In haar besluitvorming dient de AK het belang van de plaatselijke gemeente als geheel. De leden van de AK handelen dan ook zonder last of ruggespraak van de instantie, die hen afvaardigt.

Taken van de Algemene Kerkenraad

De belangrijkste taken van de AK zijn:

  • Overleg met de geloofsgemeenschappen over de taak van en samenwerking tussen de delen in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk, dat de raad is toevertrouwt.
  • Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de PgL in haar geheel.
  • Besluitvorming ten aanzien van vermogensrechtelijke aangelegenheden.
  • Bewaking van de rechtspositie van predikanten en andere gesalarieerde kerkelijke werkers en medewerkers.

De AK laat zich hierbij ondersteunen door het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het College van Diakenen (CvD)

Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Leden van de AK zijn gemiddeld ongeveer vier jaar lid van de raad. Daarnaast functioneren zij als ambtsdrager in een wijkkerkenraad of zijn boventallig aangesteld.

De Algemene Kerkenraad van de PgL telt zeven gewone leden waarbij alle vijf geloofsgemeenschap zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er een voorzitter (praeses) en secretaris (scriba) boventallig aangesteld en een aantal gastleden vanuit  o.a. CvK en CvD.

In de ‘Plaatselijke regeling’ (een concretisering van de landelijke Kerkorde voor de plaatselijke situatie) van de PgL is een schema opgenomen, waaruit de geloofs- gemeenschappen kunnen aflezen welke ambtsdragers zij voor een bepaalde periode moeten afvaardigen. Daarbij is er voor gezorgd, dat er in afwisseling sprake is van een zo evenredig mogelijke afspiegeling qua  predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Hiermee kan voorkomen worden, dat iemand te langdurig afgevaardigde is of dat wijken  over- dan wel ondervertegenwoordigd zijn.

Het moderamen

Uit het midden van de AK wordt jaarlijks een moderamen van drie leden gekozen: praeses, scriba en assessor. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de AK voor en is verantwoordelijk voor uitvoering van de in de raad genomen besluiten.

Vergaderingen

De AK komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar. Het moderamen vergadert regelmatiger, vaak maandelijks. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar behalve bij besloten agendapunten .

Koers 2024-2028

In de beleidsperiode van deze jaren wil de Protestantse gemeente Leiden werken aan een herontwerp van de gemeente. We leven in een tijd van transitie. In onze samenleving ontdekken we dat we de dingen anders moeten aanpakken. Wat betekent dat voor de kerk? Hoe gaat de kerk eruit zien? Hoe kunnen we als kerk dichtbij de mensen zijn en bijdragen aan hun welzijn én ook een plek bieden om bij God tot rust te komen? In de komende jaren gaan we herontwerpen en verbouwen. In het beleidsplan ‘Herontwerp als nieuwe koers’ lezen we hoe we dit willen aanpakken.

Contact

Vragen en opmerkingen met betrekking tot de Algemene Kerkenraad kunnen gericht worden aan:
Dhr. Nico Belo, scriba

Mail de Scriba van de PgL

Documenten

Plaatselijke Regeling