College van Diakenen

Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Leiden (CvD) wil samen met de diakenen van de wijkgemeenten:

 • Oog en oor hebben voor mensen in de knel.
 • Mensen in nood in Leiden helpen waar geen andere helper meer is.
 • Mensen in nood wereldwijd helpen voor zo ver dat in onze macht ligt.
 • Bij te kort schieten van bestaande hulp noodvoorzieningen treffen en hulp organiseren.
 • Diaconale projecten opzetten, projectmedewerkers aanstellen en fondsen werven om dit mogelijk te maken.
 • Diaconaal Centrum De Bakkerij in stand houden en ontwikkelen.

Samenstelling

Het College van Diakenen van de PgL wordt gevormd door afgevaardigden uit de wijkdiaconieën. Uit hun midden wordt een Dagelijks Bestuur gevormd, dat samen met de medewerkers van Diaconaal Centrum De Bakkerij het diaconale werk voorbereidt en uitvoert.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het CvD bestaat uit:

 • Bert Verweij, voorzitter a.i.
 • Evelien Remijn, secretaris
 • Agnes Glastra, penningmeester
 • Cecile Werner, algemeen lid

Het DB wordt ondersteund t.a.v. het beheer en gebouw door

 • Harry Jurgens

Samenwerking

Het CvD werkt sinds 2007 nauw samen met de rooms-katholieke Diaconie van Leiden.

De Bakkerij

Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
Telefoon:  071 – 51 44 965

Mail De Bakkerij Naar de website van De Bakkerij

Met Diaconaal Centrum De Bakkerij wil de diaconie  

 • Haar bezit ten volle inzetten voor de diaconale opdracht van de kerk.  
 • Concreet en aanspreekbaar aanwezig zijn in Leiden. 
 • Een plek bieden waar sociaal-maatschappelijk actieve organisaties zich laagdrempelig kunnen vestigen. 
 • Een plek bieden waar mensen kunnen binnenlopen als zij hulp nodig hebben.  
 • Een plek bieden waar kennis van en ervaring met diaconaat aanwezig is en geraadpleegd kan worden.  
 • Een diaconale leer- en ervaringsplek bieden voor leerlingen, studenten en vrijwilligers. 

De diaconieën helpen in De Bakkerij jaarlijks honderden mensen in nood dankzij de inzet van diverse betrokken vrijwilligers en professionals. Vanuit dit centrum geeft de Diaconie van de PgL in nauwe samenwerking met de RK Diaconie Leiden hulp aan ieder die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of religie. Diaconie is concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood. Handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht zorg te dragen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Eenvoudig gezegd: ‘Bij gebrek aan een Samaritaan kan ook een Leidenaar volstaan.’ 

Al bijna zes eeuwen lang wordt er aan de Oude Rijn, midden in Leiden, vanuit de kerk hulp gegeven aan Leidenaren (brood, turf, soep, geld, kleding en kraampakketten). Vroeger was hier de Armenbakkerij, waar brood gebakken werd voor de armen.
Sinds 1986 is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening. Bovendien is het een thuisplek en uitvalsbasis voor ruim twintig organisaties en projecten op maatschappelijk gebied waarvan de doelstelling nauw verwant is aan die van de Diaconie: het helpen van mensen. 

Diaconale projecten

 • Individuele Hulp 
 • M25 Leiden e.o. 
 • Oma gaat op stap 

Nieuws en informatie over het College van Diakenen en Diaconaal Centrum De Bakkerij is te vinden op de Diaconiepagina in het Leids Kerkblad, evenals in Rondom de Kerk, haar Rooms katholieke evenknie en natuurlijk op de website van de Bakkerij:

Naar de website van De Bakkerij

Viermaal per jaar wordt een digitale Nieuwsbrief uitgegeven. Abonneren (gratis) kan via opgave aan:

Mail De Bakkerij

Meer info over M25 Leiden e.o.: 

Naar de website van M25 Leiden

Meer info over Oma gaat op stap: 

Naar de website van Oma gaat op stap