Diaconie

Diaconaal Centrum De Bakkerij helpt jaarlijks honderden mensen in nood dankzij de inzet van talloze betrokken vrijwilligers en professionals. Vanuit dit centrum geeft de Diaconie Protestantse Gemeente Leiden (PGL) in nauwe samenwerking met de RK Diaconie Leiden hulp aan ieder die dat nodig heeft, ongeacht afkomst of religie.Diaconie is concrete hulp en dienstverlening aan mensen in nood. Handen en voeten geven aan de Bijbelse opdracht zorg te dragen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Eenvoudig gezegd: ‘Bij gebrek aan een Samaritaan kan een Leidenaar ook volstaan.’

De Bakkerij

Al meer dan zes eeuwen lang wordt er aan de Oude Rijn, midden in Leiden, vanuit de kerk hulp gegeven aan Leidenaren (brood, turf, soep, geld, kleding en kraampakketten). Vroeger was hier de Armenbakkerij, waar brood gebakken werd voor de armen.
Sinds 1986 is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening. Bovendien is het een thuisplek en uitvalsbasis voor ruim twintig organisaties en projecten op maatschappelijk gebied waarvan de doelstelling nauw verwant is aan die van de Diaconie: het helpen van mensen.

Persoonlijke hulp

De Bakkerij ‘helpt waar geen (andere) helper meer is’. Veel mensen raken in grote problemen. Soms kunnen zij niet meer of niet tijdig door de reguliere hulpverlening geholpen worden. Zo helpt De Bakkerij mensen aan tijdelijk onderdak, voedsel, kleding, hulp bij een tandarts of huisarts, noodzakelijke medicijnen of juridische steun om tot hun recht te komen.

Structurele hulp


Wanneer De Bakkerij tekortkomingen in de sociale zorg signaleert, worden er nieuwe initiatieven voor passende hulpverlening ontwikkeld voor korte of langere duur. Zo stond ze aan de wieg van diverse instellingen en organisaties in Leiden (waaronder Vluchtelingenwerk Leiden, de opvang van dak-

en thuislozen, het Inloophuis Psychiatrie en de Voedselbank Leiden e.o.).

Hulp aan mensen verder weg 

Het werkterrein van De Bakkerij beperkt zich niet tot de regio Leiden. De diaconieën bieden ook hulp in het buitenland. Zo steunden we in het recente verleden met hulp van lokale kerken en scholen diverse projecten in Roemenië, Eritrea, Zimbabwe, Tanzania, Zuid-Afrika en Syrië.

Steun aan hulp door anderen

In het gebouw van De Bakkerij wordt ruimte geboden aan ruim twintig hulpverlenende organisaties en projecten.
Daarnaast organiseren de diaconieën samen met partnerorganisaties jaarlijks allerlei activiteiten, inzamelingsacties en manifestaties rond maatschappelijke knelpunten.
Wij bieden steun aan nieuwe initiatieven en opkomende organisaties die ondersteuning bieden aan mensen in nood. En stimuleren jong en oud om zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen die onze hulp en aandacht hard nodig hebben.

Meer en actuele informatie

Website Diaconaal Centrum De Bakkerij

Adressen en links:

Diaconie Protestantse Gemeente Leiden

Diaconaal Centrum De Bakkerij

Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden

tel. 071-5144965

Coördinator De Bakkerij:

Ton Snepvangers – info@debakkerijleiden.nl

Secretariaat:

Chantal ter Haar – info@debakkerijleiden.nl

Diaconaal werker PgL:

Tamara Breton TamaraBreton@debakkerijleiden.nl

Diaconaal werker RK:

Ton Snepvangers – tonsnepvangers@debakkerijleiden.nl

M25 Regio Leiden:
www.m25leiden.nl
Carijn Westeneng – cwesteneng@debakkerijleiden.nl

Oma gaat op stap
www.omagaatopstap.nl
Paula van Kalmthout pvankalmthout@debakkerijleiden.nl

Publiciteit:

Henriëtte van den Broek

Rekeningnummers:

Diaconie Protestantse Gemeente Leiden:

NL46 INGB 000097065

Vrienden van De Bakkerij:

NL61 INGB 0007 820129