Veilige gemeente

Iedereen wil leven, werken, samen zijn met anderen in een veilige omgeving. Dat geldt ook voor de Protestante Gemeente Leiden (PgL). Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Daar voert de PgL actief beleid op. Klik hier voor het PgL veilige kerkbeleid.

Hoe gaan we met elkaar om?

Een veilige gemeente maken we met elkaar. We vinden alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken de manier waarop we met elkaar omgaan. PgL hanteert hierin de gedragscode/omgangsregels zoals omschreven is door de PKN. Klik hier voor PKN beleid gedragscode/omgangsregels.

Wat doen we om een veilige gemeente te bevorderen?

Bij de aanname van professionals en vrijwilligers
De professionals die in dienst zijn van de PgL en de vele vrijwilligers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in het zorgdragen voor een veilige gemeente.

Werving en selectie van professionals en vrijwilligers
Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag begint bij de werving en selectie van predikanten, kerkelijk werkers, overig personeel in dienst van PgL, ambtsdragers en vrijwilligers. Het uitgangspunt van de PgL is dat het onderwerp aan de orde komt in de selectiegesprekken en bij de aanname van professionals en vrijwilligers. De geloofsgemeenschappen vertalen dit in hun procedures.

Verklaringen omtrent het gedrag
We verwachten dat alle professionals en alle vrijwilligers die met kwetsbare mensen en met kinderen en jongeren werken een VOG kunnen overleggen. Voor het aanvragen van een VOG heb je wel een Digi-ID nodig. Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen via hun scriba. De professionals vragen hun VOG zelf aan en betalen die in eerste instantie. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij het Kerkelijk Bureau.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning aan iedereen binnen de gemeente die zich niet veilig voelt of het lastig vindt om dit direct bespreekbaar te maken met de betrokkenen zelf of andere functionarissen binnen de gemeente. Ieder gemeentelid kan bij de vertrouwenspersoon terecht als zij of hij zich niet veilig voelt of als zij/hij signaleert dat er sprake is van onveilige situaties. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zorgt voor een eerste opvang van een gemeentelid.

Als er sprake is van ernstige problemen, zoals seksueel misbruik, kan de vertrouwenspersoon adviseren welke weg dan het beste bewandeld kan worden. Dat kan via organisaties die de overheid daarvoor in het leven heeft geroepen. Een andere optie is om de kerkelijke weg te bewandelen. Binnen de Protestantse Kerk Nederland is daarvoor het Meldpunt Seksueel misbruik in de kerk, (SMPR), ingesteld. Klik hier voor SMPR-site.

Alle geloofsgemeenschappen en het Diaconaal centrum De Bakkerij hebben vertrouwenspersonen aangesteld. Hun gegevens zijn te vinden op de webpagina’s van de PgL-site:

Daarnaast functioneert een PgL-brede vertrouwenspersoon:

Lilian Vermeulen | CVP-Plus

mail Lilian Vermeulen