College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak om – in overleg met de Algemene Kerkenraad – te zorgen voor: 

  • Geldwerving 
  • Personeelsbeleid ten aanzien van kosters, beheerders, organisten, kerkelijk werkers en medewerkers van het Kerkelijk Bureau 
  • Beheer en exploitatie van de kerkelijke gebouwen 

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters van de PgL wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeesters (of kerkrentmeesters) die op voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad zijn benoemd. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit: 

  • Foort van Oosten – voorzitter
  • Bas van Velzen – secretaris, juridische zaken  
  • Jan Geluk MBA – penningmeester 
  • Fred Wessels – bouwzaken 
  • Ruurd Salverda – personeelszaken 

Het College van Kerkrentmeesters wordt ondersteund door de volgende benoemde adviseurs: 

  • Gertjan van Baarle – adviseur orgelzaken 
  • Hans Karstens – adviseur kerkenvisie