College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak om – in overleg met de Algemene Kerkenraad – te zorgen voor: 

  • Geldwerving 
  • Personeelsbeleid ten aanzien van kosters, beheerders, organisten, kerkelijk werkers en medewerkers van het Kerkelijk Bureau 
  • Beheer en exploitatie van de kerkelijke gebouwen 

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters van de PgL wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeesters (of kerkrentmeesters) die op voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad zijn benoemd. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit: 

  • ir. F. van Oosten – voorzitter a.i. 
  • mr. W.A. Timmermans – secretaris, juridische zaken, actie kerkbalans en geldwerving 
  • drs. J.J. Geluk MBA – penningmeester 
  • ir. F. Wessels – bouwzaken niet monumentale panden 
  • drs. R. Salverda – personeelszaken 

Het College van Kerkrentmeesters wordt ondersteund door de volgende benoemde adviseurs: 

  • dr. G.J. van Baarle – adviseur orgelzaken